ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต สบป้าด

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. สบป้าด จังหวัดลำปาง ที่เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียก และ เยี่ยมชมตู้เย็นในสวน ตู้เย็นพอเพียง และบ้านน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากจังหวัดขอนแก่น

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต. โนนแดง จังหวัดขอนแก่น ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อย่อยสลายขยะเปียก และดูงานร้านค้าแต่ไม่ขาย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 256010 11 12 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงาน จากจังหวัดปทุมธานี

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และคณะ ให้การต้อนรับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิ์ถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ ว่าที่ร้อยตรี ธานินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะของ อปท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลเกาะคา วันที่ 14 มีนาคม 2560
2 12 รายละเอียด→

อบรมหลักสูตรช่างปักผ้า

Posted by:

วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ออกเยี่ยมให้กำลังใจกับทีมงานร้านค้าศูนย์บาท ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างปักผ้า จำนวน 55 ชั่วโมง โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยได้รับการสนับสนุน จาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ณ วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย2 3 10 รายละเอียด→

เทศบาลตำบลบ้านแยง จ. พิษณุโลก ลงพื้นที่

Posted by:

เช้าวันนี้ 10 มีนาคม 2560 นายชูชีพ แก้วคุ้ม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง นำคณะศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมชม และลงพื้นที่ เป็นวันที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเกาะคา ดังนี้. – กลุ่มที่ 1 ครัวเรือนต้นแบบ บ้านแสนตอ กลุ่มที่ 2 กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียก ชุมขนบ้านผึ้ง และร้านค้าแต่ไม่ขาย ที่วัดบ้านผึ้งชาวไร่อ้อย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง4 5 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านแยง จังหวัดพิษณุโลก

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรึตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาล กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านแยง จังหวัดพิษณุโลก โดย ท่านนายกชูชีพ แก้วคุ้ม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเกาะคา1 2

รายละเอียด→

อบรมถนนปลอดภัย

Posted by:

วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเกาะคาจัดกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาชุดคู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อการใช้ถนนอย่างปลอดภัย พื้นที่เทศบาลตำบลเกาะคา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลเกาะคา เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการใช้ถนนอย่างปลอดภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

ทต.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ดูงาน

Posted by:

วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายบุญเย็น ใจตา นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย นำคณะผู้บริหาร แกนนำชุมชน พนักงานเทศบาล เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ เทศบาลตำบลเกาะคา4 5 6 รายละเอียด→

แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

Posted by:

วันอังคาร ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาว เพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ร่วมพบปะประชาชน พร้อม แจ้งข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลให้กับคนในชุมชน ในวันแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐2 3 4 รายละเอียด→

วันสตรีสากล ๒๕๖๐

Posted by:

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นวันสตรีสากล นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ได้รับเกียรติจาก พัฒนาชุมชน และ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเกาะคา เข้าร่วมกิจกรรม วันสตรีสากล ของอำเภอเกาะคา และได้พบปะ กับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเกาะคา ทั้งหมด ๙ ตำบล รวม ๗๘ หมู่บ้าน จำนวน ๗๘๐ คน ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเกาะคา1 2 รายละเอียด→

Page 20 of 28 «...101819202122...»