ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอย 3 แยกขวา บ้านแม่ปูน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

IMG_0003

IMG_0002

IMG_0001

IMG

รายละเอียด→

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63

Posted by:

ประกาศใช้แผน

ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลเกาะคา

ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงานและลูฏจ้าง อปท

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 2558-2560

8. วิเคราะห์เปรียบเทียบ อปท.ข้างเคียง(หน้า 18-20)_2

8. วิเคราะห์อัตรากำลังตามยุทธศาสตร์ (หน้า17)

9.ภาระค่าใช้จ่าย 2561-2563 (หน้า 22-24)

10.แผนภูมิโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ 61-63 (หน้า 25-29)

11.บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง 61-63 (น.26-33)

กรอบอัตรากำลัง 61-63 (สำหรับดูว่าใครนั่ง)

คำนำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

ดัชนีแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรและภาระค่าใช้จ่าย

บัญชีสรุปปรับแผน

ใบแทรกแบบปรับปรุงตำแหน่ง

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง จริยธรรม

เปรียบเทียบ ...

รายละเอียด→

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)

Posted by:

ประกาศใช้แผน

เล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี 58-60

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรและภาระค่าใช้จ่าย

กรอบอัตรากำลัง 58-60 (สำหรับดูว่าใครนั่ง)

9. ภาระค่าใช้จ่าย 2558-2560 (น.16-18)

10.แผนภูมิโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ 58-60

10.1 โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล

10.2 โครงสร้างกองคลัง

10.3 โครงสร้างกองช่าง

10.4 โครงสร้างกองสาธารณสุข

11.บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง 58-60 (น.24-32)

รายละเอียด→

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุง ครั้งที่ 1 มค.59 (เข้าสู่ระบบแท่ง)

Posted by:

ประกาศใช้แผน

9. ภาระค่าใช้จ่าย 2558-2560 (น.16-18)

11.บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง 58-60 (น.24-32)

กรอบอัตรากำลัง 58-60 (สำหรับดูว่าใครนั่ง)

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรและภาระค่าใช้จ่าย

เล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี 58-60

10.2 โครงสร้างกองคลัง

10.3 โครงสร้างกองช่าง

รายละเอียด→
Page 4 of 31 «...23456...»