“ต้อนรับคณะจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ต้อนรับ คุณคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ในโอกาสมาตรวจราชการและเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเกาะคา วันที่ 3 พฤศจิกายน 25602 3 4 รายละเอียด→

” พิธีเปิดโครงการพัฒนาครอบครัว มุ่งสู่ครอบครัวเข้มแข็ง “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาครอบครัวมุ่งสู่ครอบครัวเข้มแข็ง ในระหว่างวันที่ 16-14 กันยายน 2560 ณ อินทนน์รีเวอร์ไซด์รีสอร์ท อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำปาง โดยมีรูปแบบกิจกรรม ที่เน้นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนในครอบครัว ทำกิจกรรมร่วมกัน เปิดพื้นที่ให้ครอบครัวได้มีโอกาส เปิดใจพูดคุยกันมากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดสัมพันธ ภาพที่ดีในครอบครัว ได้มีการผ่อนคลายและลดความตึงเครียด ส่งเสริมความสัมพันธํ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เกิดความรัก ความเข้าใจ และมีความผูกพันระหว่าง พ่อ แม่ ลูก และให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และยังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป2 3 รายละเอียด→

” แจกเบี้ยประจำเดือน ตุลาคม 2560″

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และคณะ ร่วมพบปะพี่น้องประชาชน รับฟังปัญหา และแจ้งข่าวราชการต่างๆ ให้กับพี่อน้องในเขตเทศบาลตำบลเกาะคาได้รับทราบ วันแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 25602 3 4 รายละเอียด→

“ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราขกุศล ถวายแด่พระเจ้าอยู่หัว รัชการลที่ 9 เนื่องในโอกาส ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา1 2 3

รายละเอียด→

“ชาวเกาะคาร่วมใจปลูกต้นดาวเรืองเพื่อถวายพ่อ “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรี ตำบลเกาะคา และชาวอำเภอเกาะคา ให้การต้อนรับ นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นดาวเรืองถวายพ่อ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 และร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นดอกดาวเรือง บริเวณเกาะกลางถนนในเขตเทศบาล เพื่อให้เหลืองบานสะพรั่งทั่วทั้งเกาะคา วันที่ 12 ตุลาคม2560 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเกาะคา2 3 5

รายละเอียด→

” ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้สุงอายุ “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 25601 3 4

รายละเอียด→

” ร่วมโครงการวันธรรมาลังการวิชาการ “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ร่วมพิธีเปิดโครงการธรรมลังการวิชาการ และถวายมุทิตาจิตสักการะโอกาส เจริญอายุวัฒนมงคล 88 ปี พระราชธรรมาลังการ และเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธศิลป์ ภาษาและคัมภีร์ล้านนา วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง1 2 3 รายละเอียด→

“อบรม ให้ความรู้กับประชาขน ในการป้องกันการทุจริต”

Posted by:

นายสถิตย์ นิตย์สมบูรณ์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้และบรรยายในหัวข้อ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ แกนนำุชุมชน อสม และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา2 3 4 รายละเอียด→

Page 5 of 22 «...34567...»