โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นอันเนื่องมาจากพระราาชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นอันเนื่องมาจากพระราาชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2561 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

Page 5 of 28 «...34567...»