ต้อนรับคณะดูงานจากอบต.นาทราย

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะดูงานจาก อบต. นาทราย จังหวัดลำพูน โดยการนำของนายอุดม มูลมา รองนายก อบต. นาทราย และนายจรวจ เทพปัน ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลนาทราย นำคณะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ กิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเกาะคา ตาม “โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้สูง อายุ” วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง เทศบาลตำบลเกาะคา65030719_2278427365569153_572257327940370432_o_2278427362235820 65056356_2278427878902435_4257318381482409984_o_2278427875569102 65093296_2278427128902510_7839255646749851648_o_2278427122235844 รายละเอียด→

โครงการลดอุบัติเหตุทางการจราจรในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา

Posted by:

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมโครงการลดอุบัติเหตุทางการจราจรในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา โดยเรียนเชิญวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรเกาะคา มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฏหมายจราจร และฝึกปฏิบัติงานจราจร” รวมถึงได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มาบรรยายในหัวข้อ ” พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” และ วิทยากรจาก โรงพยาบาลเกาะคา มาบรรยาย เรื่อง “การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ของโรงเรียนอนุบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานสอดแทรกไปกับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการจราจร และ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ นายมานพ ภัคเนียรนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้64529891_2274824739262749_1583409787536670720_o_2274824725929417 64903605_2274826612595895_8565763478130786304_o_2274826599262563 รายละเอียด→

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคา

Posted by:

เช้านี้ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคา ในโครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ณ ห้องประชุมกาสะลอง เทศบาลตำบลเกาะคา โดยมีกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน”โดย นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคาและการบรรยายเรื่อง”แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมตามวัย” โดยได้รับเกียรติ จาก นายเดวิด มณียศ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลเกาะคา เป็นวิทยากร ร่วมกับ นางสาวอารี แสงเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย64639461_2270911189654104_5750105033383346176_n_2270911182987438 64670463_2270911312987425_9130939169504231424_n_2270911309654092 64738313_2270910652987491_4589132887458054144_n_2270910649654158 รายละเอียด→

ลงพื้นที่ ให้กำลังใจผู้ป่วย

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ ทีมงานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะคา กลุ่มสมาชิก Care Giver อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง และพระอาจารย์ณัฐพล อโนมปญโญ (ตุ๊โย) วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ โดยการใช้ธรรมะบำบัดจิตใจ (ในโครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง โดยมีเครือข่ายสุขภาพชุมชน, พระสงฆ์, โรงพยาบาล, ชุมชน และ อสม.) ร่วมสอนวิธีการออกกำลังกายแบบง่ายๆ พร้อมทั้งแนะนำในเรื่องสุขภาพ เรื่องอาหาร ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยให้กับผู้ดูแล เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิต และสุขภาพใจที่ดี และอยู่ในสังคมแบบมีความสุขตลอดไป ในวันที่ 20 มิถุนายน 256264472399_2265766650168558_8440393752127733760_o_2265766643501892 65306609_2265767073501849_8237611591416152064_o_2265767066835183 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงาน จาก อปท ในเขตอำเภอวังทอง

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู มอบหมายให้นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาล กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อปท. ในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 72 คน ที่เข้ามาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุมกาสะลองเทศบาลตำบลเกาะคา วันที่ 20 มิถุนายน 256264781946_2265750630170160_6376283777349451776_o_2265750623503494 64806534_2265750220170201_4487305762695020544_o_2265750210170202 64879441_2265750070170216_7740068793002491904_o_2265750066836883 รายละเอียด→

กิจกรรมอบรมการให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับชุมชนและพระภิกษุสามเณรที่วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อยร่วมกับโรงพยาบาลเกาะคา

Posted by:

ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลเกาะคา นำโดย นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา จัดกิจกรรมอบรมการให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับชุมชนและพระภิกษุสามเณรที่วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อยร่วมกับโรงพยาบาลเกาะคา จากนั้นก็ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการลดโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง64716080_2327561493932983_2561154733079265280_n 64731257_2327568353932297_2894604951579787264_n 64428472_2327561517266314_14592825698025472_n 64709845_2327568420598957_8582079264319340544_n รายละเอียด→

ศูนย์นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

Posted by:

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธาน เปิดศูนย์นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมครั้งนี้ เทศบาลตำบลเกาะคา ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุในบริบทเมือง ณ เทศบาลตำบลเกาะคา ซึ่งมีนวัตกรรมของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 5 ประเภท ได้แก่
1. กล่องใส่ทิชชู่จากใบตาล
2. บล็อคปูพื้นช่วยโลก (ผลิตจากโฟม)
3. ถุงมือพยาบาลผลิตจากเศษผ้า
4. เครื่องประดับจากเศษกระดาษ
5. หมอนเพื่อสุขภาพจากหลอดกาแฟ
โดยได้รับความร่วมมือจากประธานโรงเรียนผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลตำบลศาลา ลำปางหลวง เกาะคาแม่ยาว ไหล่หิน ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมในครั้งนี้
62245863_2254781814600375_3106911816450572288_o_2254781807933709 62371338_2254783047933585_8948708195375775744_o_2254783044600252 รายละเอียด→

เวทีประชาคมระดับตำบล

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิด เวทีประชาคมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลตำบลเกาะคา ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยมี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน อสม.กลุ่มผู้สูงอายุ ประชาชน ร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนา โดยแบ่งการพิจารณาเป็นแต่ละชุมชน ถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมค้นหาปัญหา และร่วมแก้ไขปัญหาด้วยชุมชนเอง โดยเทศบาลช่วยหนุนเสริมในส่วนของงบประมาณ และการดำเนินการ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากทุกชุมชนในเวทีประชาคมแห่งนี้ จะถูกนำไปพิจารณา โดยคณะกรรมการสนับสนุนก่ารจัดทำแผนฯ และคณะกรรมการเทศบาลฯ ต่อไป62058813_2249509795127577_6968417908993032192_o_2249509788460911 62102060_2249513985127158_6346493991558578176_o_2249513978460492 รายละเอียด→

เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงาน ครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน ปี งปม 2562 ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง โดยท่านจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง และได้รับเกียรติวิทยากร นายธนชัย จาระณะ ประธานอาสาสมัครพลังงานชุมชน มาบรรยาย ภาคทฤษฏี พร้อมสาธิตเทคโนโลยีพลังงาน (ชุดเตาไบโอซาร์), บรรยายภาคทฤษฏี (ชุดนอนนา) พร้อมสาธิตเทคโนโลยี โดยวิทยากร นายพยัคฆ์ จวนตรง และผู้ใหญ่ประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์ มาให้ความรู้ และสาธิต ชุดเตาเผาถ่านวงซีเมนต์ ณ ศูนย์เรียนรู้ครัวเรือน ตัวอย่างพลังงาน ตัวเลือก บ้านเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (บ้าน ดร. สายจิต จาระณะ ชุมชนบ้านเกาะคา ) วันที่ 11 มิถุนายนร 256262151925_2247900441955179_1856731773858217984_o_2247900435288513 62154769_2247900045288552_6014718599850098688_o_2247900038621886 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นา่ยกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลเมืองปทุมธานี ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิงแวดล้อม ณ ห้องประชุมกาสะลอง เทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 256262123127_2242420712503152_4699865369211305984_o_2242420705836486 62111405_2242420775836479_1547253069211762688_o_2242420772503146 62144089_2242420725836484_7278568891985428480_o_2242420722503151 ...

รายละเอียด→
Page 1 of 56 12345...»