ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Posted by:

IMG

รายละเอียด→

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายเกาะคา – เสริมงาม (ฝั่งแม่น้ำวัง) บ้านแสนต่อ (ต่อเนื่องจากของเดิม) ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย 3 แยกขวา บ้านแม่ปูน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

ผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอย 3 แยกขวา บ้านแม่ปูน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

IMG_0003

IMG_0002

IMG_0001

IMG

รายละเอียด→
Page 1 of 8 12345...»