ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิยื่นเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบ IP Network camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล ขึ้นไป จำนวน 5 ชุด

Posted by:

11 001

รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิยื่นเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านแม่ปูน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

10 001

รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิยื่นเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการถมดินบริเวณด้านหลังวัดเกาะคา หมู่ที่ 5 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

9 001

รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างโครงการก่อรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสาธง ถนนคสล. พร้อมปรับภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

8 001

รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านท่าผา ซอย 1 (ต่อเนื่องจากของเดิม) ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

7 001

รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ผู้ชนะผลการเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์พร้อมซุ้มป้ายประชาสัมพนธ์ บ้านแสนตอ ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

6 001

รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ผู้ชนะผลการเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด แบบ IP Network camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป จำนวน 5 ชุด

Posted by:

5 001

รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ผลการสอบราคาตามเอกสารเลขที่ 1/2560 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านท่าผา ซอย 1 (ต่อเนื่องจากของเดิม) ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

4 001

รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ผู้ชนะผลการเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านแม่ปูน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

2 001

รายละเอียด→
Page 4 of 7 «...23456...»