ต้อนรับท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ต้อนรับนางเพชรรันต เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสที่นำผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ อปท. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุทัยธาน และจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูู้การบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 25607 6 8 รายละเอียด→

ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา นำพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำลเกาะคา ร่วมงานวันท้องถิ่่นไทย ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง 2 3 4 รายละเอียด→

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุุ

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 25602 3 4 รายละเอียด→

ทดลองใช้ชุดคุ่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อการใช้ถนน

Posted by:

นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา พร้อมทีมงาน จัดอบรมโครงการวิจัยและพัฒนาชุดคู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อการใช้ถนนอย่างปลอดภัย เรื่อง ฟรุ๊คกับเฟรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 25601 2 4 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต สบป้าด

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. สบป้าด จังหวัดลำปาง ที่เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียก และ เยี่ยมชมตู้เย็นในสวน ตู้เย็นพอเพียง และบ้านน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากจังหวัดขอนแก่น

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต. โนนแดง จังหวัดขอนแก่น ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อย่อยสลายขยะเปียก และดูงานร้านค้าแต่ไม่ขาย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 256010 11 12 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงาน จากจังหวัดปทุมธานี

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และคณะ ให้การต้อนรับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิ์ถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ ว่าที่ร้อยตรี ธานินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะของ อปท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลเกาะคา วันที่ 14 มีนาคม 2560
2 12 รายละเอียด→

อบรมหลักสูตรช่างปักผ้า

Posted by:

วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ออกเยี่ยมให้กำลังใจกับทีมงานร้านค้าศูนย์บาท ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างปักผ้า จำนวน 55 ชั่วโมง โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยได้รับการสนับสนุน จาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ณ วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย2 3 10 รายละเอียด→

เทศบาลตำบลบ้านแยง จ. พิษณุโลก ลงพื้นที่

Posted by:

เช้าวันนี้ 10 มีนาคม 2560 นายชูชีพ แก้วคุ้ม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง นำคณะศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมชม และลงพื้นที่ เป็นวันที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเกาะคา ดังนี้. – กลุ่มที่ 1 ครัวเรือนต้นแบบ บ้านแสนตอ กลุ่มที่ 2 กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียก ชุมขนบ้านผึ้ง และร้านค้าแต่ไม่ขาย ที่วัดบ้านผึ้งชาวไร่อ้อย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง4 5 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านแยง จังหวัดพิษณุโลก

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรึตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาล กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านแยง จังหวัดพิษณุโลก โดย ท่านนายกชูชีพ แก้วคุ้ม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเกาะคา1 2

รายละเอียด→
Page 1 of 6 12345...»