อบตกลางแดด ดูงาน

Posted by:

วันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นางสาวนุชนาฏ รักษ์ธัญการ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางแดด เข้าศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา
3
4 5 รายละเอียด→

โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ป.ป.ช.

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมกาสะลอง เทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

การสัมนาระดับสูงเอเซียตะวันออก เรื่อง เมืองยั่งยืน

Posted by:

ทศบาลตำบลเกาะคา โดยนางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน จนมีผลงานเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับภูมิภาคอาเซียน ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างการดำเนินงานที่ดีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในภุมิภาคอาเซียน และได้รับเชิญจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการสัมมนาระดับสูงเอเซียตะวันออก เรื่อง เมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 8 (the 8 East Asia Summit High-Level Seminar on Sustainnable Cities) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเมืองยั่งยืน รวมทั้งเสริมความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมืองยั่งยืนในระดับภูมิภาค อาเซียนและนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ อปท. องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ และภาคเอกชน ในประเทศอาเซียนและอาเซียน+8 และได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา หัวข้อ “Tourism, Public Engagement and Green Education”พร้อมทั้งเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่แบบอย่างการดำเนินงานที่ดีเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2

รายละเอียด→

อบต.หนองแวง ดูงาน

Posted by:

วันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะดูงานจาก องคฺ์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม นำโดยพันจ่าเอกชาญชัย ดอนภิรมย์ ปลัดฯ นำคณะเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 2

รายละเอียด→

โครงการกิจกรรมดูแลส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันปัญหาสาธารณสุข

Posted by:

วันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับ ดร.อำนาจ คำศิริวัชรา รองหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศศาสตร์สาธารณสุข เพื่อวางแผนและบริหารงานตามโครงการกิจกรรมดูแลส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันปัญหาสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา เทศบาลตำบลเกาะคา1 2

รายละเอียด→

อบต.บางขันหมาก ดูงาน

Posted by:

วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ และ เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะบ้านแสนตอ2 3 4 รายละเอียด→

อบต.วารีสวัสดิ์ ดูงาน

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ นำโดย นายเติมศักดิ์ อัฒจักร นายกฯ นำคณะผู้บริการ สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เข้าศึกษาดูงาน ด้านโีรงเรียนผู้สูงอา่ยุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา2 3 4

รายละเอียด→

พมจ.ดูงาน

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่จาก กองมาตราฐานฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษาดูงาน ด้านการเฝ้าระวังปัญหาทางสัมคมต่อกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

อบต.ชีน้ำร้าย ดูงาน

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย จ.สิงห์บุรี ดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ ณ วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย 2 3 4 รายละเอียด→

รับมอบประกาศนียบัตร (นงส.) รุ่นที่ ๓

Posted by:

วันศุกร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา รับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๓ จากสำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุม ชั้น๒ อาคาร ๕๒ปี สำนักงบประมาณ16487068_1222179794527254_1615882467979501369_o

รายละเอียด→
Page 4 of 6 «...23456