โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมกีฬาพาสุข

Posted by:

วันพุธ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ในวันนี้มีกิจกรรมโครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ สุขภาพดี ด้วยกีฬาพาสุข เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา ได้ทำกิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็นทีมทั้งหมด 6 ทีม ในการเล่นเกมส์นันทนาการ ออกกำลังกายต่างๆ ร่วมกัน โดยมีทีมวิทยากร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1
3 รายละเอียด→

แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 60

Posted by:

วันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เข้าแจกเบี้ยยังชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐1 2 3 รายละเอียด→

อบต.บางกระบือ ดูงาน

Posted by:

วันจันทร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ จังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นางศุภรักษ์ สีตะระโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา 2 3 รายละเอียด→

เข้าค่ายครอบครัวเข้มแข็ง

Posted by:

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง โดยคุณกุลวดี หมั้นมุ่งกิจ พยาบาลเทคนิคชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านสตรีและครอบครัว จัดอบรมเข้าค่ายครอบครัวเข้มแข็งครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 และ เทศบาลตำบลเกาะคาส่งผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 6 ครอบครัว รวม 20 คน เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอเซียลำปางโฮเตล อ. เมือง จ. ลำปาง1 2
รายละเอียด→

เทศบาลตำบลเกาะคา ทำบันทึกข้อตกลงกับ มหาวิทยาลัยพะเยา

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรี ตำบลเกาะคา ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับ ศูนย์วิจัยบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าในการประหยัดพลังงานเพื่อให้สอดคล้องตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พ.ศ. 2558-2579) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา เทศบาลตำบลเกาะคา 2 3

รายละเอียด→

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ เทศบาลตำบลเกาะคา

Posted by:

นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา, นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา, นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ผู้แทนท่านท้องถิ่นจังหวัดลำปาง, ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ผู้แทนภาคประชาชน, และแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา ร่วมต้อนรับ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถื่นที่สมัคร ขอรับรางวัล United Nations Public Award (UNPSA) ประจำปี ค.ศ 2017 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา เทศบาลตำบลเกาะคา11 12

รายละเอียด→

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิิกร พิจอมบุตร ปลัดฯ สมาชิกสภาเทศบาล ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ และตรวจสภาพบ้านที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการซ่อมแซม 2 3 4 รายละเอียด→

ทำความสะอาดสำนักงาน Big Cleaning Day

Posted by:

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน Big Cleaning Day เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เทศบาลตำบลเกาะคา 2 3 4

รายละเอียด→

รับมอบเอกสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

Posted by:

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา เป็นตัวแทนรับมอบเอกสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและช่องทางการติดต่อสื่อสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้เทศบาลตำบลเกาะคาประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียง ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ16403437_1212748742137026_8371044373376653565_o

รายละเอียด→

พิธีเปิดงาน แสง สี เสียง

Posted by:

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานแสง สี เสียง ในงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง งานดอกไม้งามบานที่เกาะคา งานฤดูหนาว งานกาชาดอำเภอเกาะคา ประจำปี ๒๕๖๐16402729_1212711918807375_6940140050665029695_o 16402766_1212711845474049_7002996658072944421_o 16422215_1212711828807384_7525159437500145786_o รายละเอียด→

Page 5 of 6 «...23456