ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเต่า จังหวัดชัยภูมิ

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับ คณะดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเต่า จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมศึกษาดูงานใน โครงการ อบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้นำและบุคลากรท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลเกาะคา26233420_1552169121528318_8508634764450352915_o 26240946_1552159781529252_1841888681926207716_o 26172672_1552159808195916_8466258899323901566_o รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับ คณะดูงานจากเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร เนื่องในโอกาสที่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่และแกนนำต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลเกาะคา26172077_1552058958206001_5059885451069541539_o 26197700_1552059078205989_4267422926809801972_o 26197954_1552058984872665_4787458259999389252_o (1) รายละเอียด→

“ต้อนรับคณะดูงาน จากจังหวัดจันทบุรี”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับ คณะดูงานจากเทศบาลตำบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี นำโดยนาย ประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม เพื่อนำผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ศึกษาดูงานใน เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสมอทอง จังหวัดสุราษธานี

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคามอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตรปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา เป็นตัวแทน กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสมอทอง จังหวัดสุราษธานี นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ โครงการอบรม สัมมนาแวะดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มผู้นำ วันที่ 20 ธันวาคม 256025440197_1537886542956576_1622100011843239479_o 25398238_1537886226289941_6888268672389910084_o 25439966_1537886326289931_3789096466803907546_o

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคามอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตรปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา เป็นตัวแทน กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน ในวันที่ 20 ธันวาคม 256025588002_1537881636290400_7117151305516857020_o 25626201_1537881579623739_5425786290941131810_o 25587083_1537881556290408_883642944333839083_o รายละเอียด→

มอบเงินให้กับพี่ตูน เพื่อนำเงินมาสมทบให้กับ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

Posted by:

นางสาวเพ็ญ รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา เป็นตัวแทนมอบเงินให้กับพี่ตูน เพื่อนำเงินมาสมทบให้กับ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ลานพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง25487500_1537875086291055_844287088348603842_o 25440347_1537875076291056_3469841663843640619_o 25439962_1537875839624313_4377342247603273541_o รายละเอียด→

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระซอง จังหวัดนครพนม

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคามอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตรปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา เป็นตัวแทน กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระซอง จังหวัดนครพนม นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ โครงการ การพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ในวันที่ 19 ธันวาคม 256025488267_1537873309624566_5843325995033887343_o 25440198_1537864969625400_7475327930144873084_o 25487549_1537865202958710_6356993004790062719_o

รายละเอียด→

” แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม 2560″

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ พบปะพี่น้องและแจ้งข่าวงานประชาสัมพันธ์ และผลงานต่างๆ ของเทศบาลให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมทั้่ง ร่วมแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน ธันวาคม 2560 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 25602 3 4 รายละเอียด→

” ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม “

Posted by:

นายสถวน ขุมทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลกระทุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้แทนชุมชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมกาสะลอง เทศบาลตำบลเกาะคา6 8 5

รายละเอียด→

” รับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลรางหวาย “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลรางหวาย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายคำรณ เบ็ญภาด นายกเทศมนตรีตำบลรางหวาย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง เทศบาลตำบลเกาะคา2 3 4 รายละเอียด→

Page 1 of 11 12345...»