” ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้สุงอายุ “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 25601 3 4

รายละเอียด→

” ร่วมโครงการวันธรรมาลังการวิชาการ “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ร่วมพิธีเปิดโครงการธรรมลังการวิชาการ และถวายมุทิตาจิตสักการะโอกาส เจริญอายุวัฒนมงคล 88 ปี พระราชธรรมาลังการ และเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธศิลป์ ภาษาและคัมภีร์ล้านนา วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง1 2 3 รายละเอียด→

“อบรม ให้ความรู้กับประชาขน ในการป้องกันการทุจริต”

Posted by:

นายสถิตย์ นิตย์สมบูรณ์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้และบรรยายในหัวข้อ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ แกนนำุชุมชน อสม และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา2 3 4 รายละเอียด→

“โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เปิดการอบรม โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของประชาชน ได้รับเกียรติวิทยากรจาก มทบ.32 ค่ายสุรศักดิืมนตรี นำทีมโดย พันโทสุทัศน์ รัตนประชารมย์ หัวหน้าชุดวิทยากร รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ 3 ชุดที่ 3 มาบรรยายเพื่อให้คนไทยทุกคนมีจิตสำนึกรักในความเป็นคนไทย มีความเข้าใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิึคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อปวงชนชาวไทย วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง เทศบาลตำบลเกาะคา1 2

รายละเอียด→

“เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะดูงาน จากเทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย โดยมี นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ นำคณะผู้บริหาร ผู้่ใหญ่บ้าน แกนนำอสม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 25602 4 6 รายละเอียด→

“ต้อนรับคณะดูงานจาก จังหวัดกาญจนบุรี “

Posted by:

เช้านี้ 13 กันยายน 2560 นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรี ตำบลเกาะคา และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายสุวัตร ตระกูลชมดง รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม3 4 5

รายละเอียด→

“ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากจังหวัดตาก”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก นำโดยท่านนายก บุญส่ง บูลย์ประมุข นำคณะสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานที่กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียก และร้านค้าแต่ไม่ขาย วันที่ 7 กันยายน 25602 3 4 รายละเอียด→

” ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต. ตาขีด “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. ตาขีด อ. บรรพตพิสัย จ. นครสวรรค์ นำโดย นางศิริมนต์ เกียรติชูศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน อสม พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการขยะและด้านสิ่งแวดล้อม ณ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของเทศบาลตำบลเกาะคา วันที่ 7 กันยายน 25602 3

รายละเอียด→

ชุมชนบ้านหนองจอก ทำกิจกรรมโครงการคืนชีวิตสู่สายน้ำฯ

Posted by:

ทีมงานเทศบาลตำบลเกาะคา ร่วมกับชุมชนบ้านหนองจอก นำโดย นายประสาน วงศ์ลังกา ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองจอก นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการคืนชีวิตสู่สายน้ำ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2560 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการดูแลรักษาแหล่งน้ำในท้องถิ่น สร้างกระแสการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ การดูแลรักษาแหล่งน้ำ ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะทางน้ำ ณ บริเวณริมแม่น้ำวัง ชุมชนบ้านหนองจอก2 3 4

รายละเอียด→

” ชุมชนบ้านเกาะคา ทำกิจกรรมโครงการคืนชีวิตสู่สายน้ำฯ “

Posted by:

ทีมงานเทศบาลตำบลเกาะคา iร่วมกับชุมชนบ้านเกาะคา นำโดย นางจินตนา จีปวน ผู้ใหญ่บ้านบ้านเกาะคา นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการคืนชีวิตสู่สายน้ำ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2560 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการดูแลรักษาแหล่งน้ำในท้องถิ่น สร้างกระแสการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะการดูแลรักษาแหล่งน้ำ ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะทางน้ำ2 3 4 รายละเอียด→

Page 1 of 6 12345...»