สวท ผลิตรายการสดผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและ Facebook Live

Posted by:

ช้านี้ 21 มิ.ย 2560 เวลา 7.30 น. นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ร่วมผลิตรายการสด รายการบันทึกสถานการณ์ รวมพลังประชารัฐ ทาง สวท. FM. 92.50 Mhz. พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ และ Facebook Live ในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลเกาะคา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยมีคุณจิระวรรณ ตันกุรานันท์ ผู้อำนวยการส่วนกระจายมรประเทศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียก ของชุมชนบ้านผึ้ง1 2 รายละเอียด→

ร่วมทำดอกไม้ดารารัตน์ ร่วมกับชุมชนบ้านท่าผา

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ให้กำลังใจ และร่วมทำดอกไม้ดารารัตน์ ร่วมกับชุมชนบ้านท่าผา นำโดยนายนิคม วงศ์อินต๊ะวัง ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าผา เพื่อส่งมอบให้กับอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง1 2 3 รายละเอียด→

อบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

Posted by:

เทศบาลตำบลเกาะคา โดยนางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู จัดอบรมกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปี 2560 ให้กับกลุ่ม อสม.ทั้ง 7 ชุมชน โดยได้รับเกียรติวิทยากร จาก ่นายวิจิตร สมฤทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอเกาะคา ที่มาให้ความรู้ในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา เทศบาลตำบลเกาะคา1 2

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคาและคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจาก ทีมงานสภาผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ในโอกาสที่เข้าร่วมลงสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล คณะทำงานผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลเกาะคา ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุภาคี เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ ศพอส. จังหวัดลำปาง ณ ศูนย์ผู้สูงอายุฯ (ศูนย์ OTOP) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 25601 2 3 รายละเอียด→

อบรมการใช้เทคโนโลยสาระสนเทศ

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับ ดร. อดิศักดิ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศในการเก็บข้อมูลเยี่ยมบ้าน ให้กับ ทีมงาน อสม. ในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเก็ตถหวา เทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

กฏหมายที่สตรีควรรู้

Posted by:

เทศบาลตำบลเกาะคา จัดอบรมกฏหมายที่สตรีควรรู้ ให้กับแกนนำชุมชนทั้ง 7 ชุมชน และได้รับเกียรติ วิทยากรจาก ร.ต.อ. สัญญา บุญภา รองอัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 2 3 4 รายละเอียด→

ลงพื้นที่ ออกเยี่ยมบ้าน และให้กำลังใจผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคาและคณะ ลงพื้นที่ ออกเยี่ยมบ้าน และให้กำลังใจผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา วันที่ 14 มิถุนายน 25601 2 3 รายละเอียด→

“ข่วงผญ๋า ฮอมกำกึด “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ร่วมเวทีข่วงผญ๋า และร่วมเดินรณรงค์เคาะประตูบ้านส่งเสริมการคัดแยกขยะให้กับชุมชน ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน อสม และแกนนำ ของชุมชนบ้านเกาะคา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 25601 3 4

รายละเอียด→

พิธีลงนาาม MOU และ Kick off โครงการฯ

Posted by:

เทศบาลตำบลเกาะคา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยนางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เข้าร่วมพิธี ลงนาม MOU Kick off โครงการ” นครลำปางสู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล วันที่ 1 มิถุนายน 2560 และได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัีฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ อำเภอห้างฉัตร และในช่วงบ่าย นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะฯ เดินทางไปวัดพระธาตุลำปางหลวง ถวายสังฆทานเจ้าอาวาส (พระครูพิธานนพกิจ ฐานทตโต) นมัสการองค์พระธาตุลำปางหลวง สักการะพระแก้วมรกต และชมนิทรรศการชุมชนต้นแบบ ด้านอารยสถาปัตย์ ของเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 รายละเอียด→

Page 5 of 6 «...23456