“เวทีประชาคม ชุมชนบ้านหนองจอก ประจำปี 2561”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานในการจัดทำเวทีประชาคม ประจำปี 2561 โดยนำสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการ และความคิดเห็น ของประชาชน ชุมชนบ้านหนองจอก เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี ( พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองจอก2 3

รายละเอียด→

“เวทีประชาคม ชุมชนบ้านแสนตอ ประจำปี 2561”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานในการจัดทำเวทีประชาคม ประจำปี 2561 โดยนำสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการ และความคิดเห็น ของประชาชน ชุมชนบ้านแสนตอ เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี ( พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแสนตอ 3 4

รายละเอียด→

” เวทีประชาคม ชุมชนบ้านไร่อ้อย ประจำปี 2561 “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานในการจัดทำเวทีประชาคม นำสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการ และความคิดเห็น ของประชาชน ชุมชนบ้านไร่อ้อย เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี ( พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไร่อ้อย2 3 4

รายละเอียด→

” เวทีประชาคม ชุมชนบ้านเหล่าแม่ปูน ประจำปี 2561 “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานในการจัดทำเวทีประชาคม นำสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการ และความคิดเห็น ของประชาชน ชุมชนบ้านเหล่าแม่ปูน เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี ( พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์ริมน้ำบ้านเหล่าแม่ปูน2 3 4

รายละเอียด→

” เวทีประชาคม ของชุมชนบ้านผึ้ง ประจำปี 2561 “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรี ตำบลเกาะคา เป็นประธานในการจัดทำเวทีประชาคม พร้อมด้วยสมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมรับฟังปัญหา ความคิดเหิ็น และความต้องการของประชาชน ของชุมชนบ้านผึ้ง เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 25602 3 4

รายละเอียด→

“ต้อนรับคณะจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ต้อนรับ คุณคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ในโอกาสมาตรวจราชการและเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเกาะคา วันที่ 3 พฤศจิกายน 25602 3 4 รายละเอียด→

” พิธีเปิดโครงการพัฒนาครอบครัว มุ่งสู่ครอบครัวเข้มแข็ง “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาครอบครัวมุ่งสู่ครอบครัวเข้มแข็ง ในระหว่างวันที่ 16-14 กันยายน 2560 ณ อินทนน์รีเวอร์ไซด์รีสอร์ท อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำปาง โดยมีรูปแบบกิจกรรม ที่เน้นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนในครอบครัว ทำกิจกรรมร่วมกัน เปิดพื้นที่ให้ครอบครัวได้มีโอกาส เปิดใจพูดคุยกันมากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดสัมพันธ ภาพที่ดีในครอบครัว ได้มีการผ่อนคลายและลดความตึงเครียด ส่งเสริมความสัมพันธํ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เกิดความรัก ความเข้าใจ และมีความผูกพันระหว่าง พ่อ แม่ ลูก และให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และยังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป2 3 รายละเอียด→

” แจกเบี้ยประจำเดือน ตุลาคม 2560″

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และคณะ ร่วมพบปะพี่น้องประชาชน รับฟังปัญหา และแจ้งข่าวราชการต่างๆ ให้กับพี่อน้องในเขตเทศบาลตำบลเกาะคาได้รับทราบ วันแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 25602 3 4 รายละเอียด→

Page 1 of 2 12