” เปิดอบรม โครงการรณรงค์ ปชส. การป้องกันโรคเอดส์ฯ “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิดอบรม โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน และสถานศึกษา และได้รับเกียรติวิทยากรมาให้ความรู้ จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะคา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง เทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

” อบรม โครงการเมืองคาร์บอนต่ำ “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิดอบรม โครงการเมืองคาร์บอนต่ำ โดยมีคุณศุภกิจ นันทะวรการ Project Leader และทีมงานจากหน่วยงาน ZERO Carbon Resort Thailand Healthy Public Policy Foundation มาให้ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของประเทศไทยในปัจจุบัน, และความสำคัญของการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับแกนนำชุมชน หน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่และเจ้าของเฮือนฮับแขกแก้ว (โฮมสเตย์) เทศบาลตำบลเกาะคา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา2 3

รายละเอียด→

” ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบจ. ตาก “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยมี นายเชาวลิต ปัญญานาค รองประธานสภา อบจ. ตาก นำกลุ่มสตรี, ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการในด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา3 4 5

รายละเอียด→

“โครงการชาวเกาะคาห่วงใยผู้สูงวัยฯ ประจำปี 2561 “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิดโครงการ ชาวเกาะคาห่วงใยผู้สูงวัยฯ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติวิทยากร จาก โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ลำปาง มาบรรยายในหัวข้อ เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และประโยขน์ของการฟื้นฟูสุขภาพ พร้อมสาธิตกายภาพบำบัด และสอนการทำกายภาพด้วยตนเองที่บ้าน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง เทศบาลตำบลเกาะคา2 3

รายละเอียด→

“เวทีประชาคม ชุมชนบ้านเกาะคา ประจำปี 2561”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานในการจัดทำเวทีประชาคม ประจำปี 2561 โดยนำสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการ และความคิดเห็น ของประชาชน ชุมชนบ้านเกาะคาเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี ( พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านเกาะคา2 3 4

รายละเอียด→
Page 2 of 2 12