โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นอันเนื่องมาจากพระราาชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นอันเนื่องมาจากพระราาชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2561 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

การแสดงวัฒนธรรมของชาวล้านนา ภายในงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว”

Posted by:

เทศบาลตำบลเกาะคา นำโดยท่านนายกเทศมนตรี นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู ได้รับมอบหมายจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้จัดการแสดงวัฒนธรรมของชาวล้านนา ภายในงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว” ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา
โดยการแสดงประสบความสำเร็จอย่างที่ยิ่ง ได้รับคำชื่นชมจากผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ว่าสามารถแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวล้านนาได้อย่างอ่อนช้อยสวยงามเป็นยิ่งนัก28056603_1667902846565521_957992424712323232_n
52428 52441

รายละเอียด→

การประชุมผู้ประกอบการศูนย์อาหาร เทศบาลตำบลเกาะคา

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคาและนางณิสรา พรมแก้วงาม ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้มีการชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการตลาดของผู้ประกอบการศูนย์อาหาร เทศบาลตำบลเกาะคา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฎลำปาง

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และนายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะดูงานจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฎลำปาง โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร้านค้าแต่ไม่ขาย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดบ้านผึ้งชาวไร่อ้อย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง2 3 4 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และนายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายประเสริฐ แช่มเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.เกาะสะท้อน จังหวัดนราธิวาส

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.เกาะสะท้อน จังหวัดนราธิวาส โดยมีรองนายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร้านค้าแต่ไม่ขาย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดบ้านผึ้งชาวไร่อ้อย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง1 2

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากอบต.ปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นายธวัช ดูงาม รองประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะคาและนายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากอบต.ปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายปรีชา นาบุญ นายกเทศมนตรีอบต.ปริก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านขยะมูลฝอยและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา1 2

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากทต.โนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นายธวัช ดูงาม รองประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะคาและนายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากทต.โนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสมใจ เขมะปัญญา นายกเทศมนตรีทต.โนนเจริญ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบบริหารจัดการเมืองที่ดี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา1 2

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจาก ทต.ท่าหลวง จังหวัดอยุธยา

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะดูงานจาก ทต.ท่าหลวง จังหวัดอยุธยา โดยมีนายคณพศ ปทุมรังคกุลสุข นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา1 2

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ปากล่อ จังหวัดปัตตานี

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ปากล่อ จังหวัดปัตตานี โดยมีนายกเทศมนตรี อบต.ปากล่อ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร้านค้าแต่ไม่ขาย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดบ้านผึ้งชาวไร่อ้อย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง1 2

รายละเอียด→
Page 1 of 4 1234