เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพลิบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด ภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา

Posted by:

รายละเอียด→

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนบ้านเหล่า ซอย 12 และถนนบ้านเหล่า ซอย 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

รายละเอียด→

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บริเวณหลังวัดบ้านเกาะคา ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

รายละเอียด→

เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ทางถนนบ้านผึ้ง ซอย 4 ทั้งสองข้าง ตั้งแต่ถนนพหลโยธินสายเก่าหน้าโรงพยาบาลเกาะคา ไปทางสะพานบ้านนาเวียง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

รายละเอียด→