อบรม ให้ความรู้กับประชาขน ในการป้องกันการทุจริต

Posted by:

นายสถิตย์ นิตย์สมบูรณ์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้และบรรยายในหัวข้อ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ แกนนำุชุมชน อสม และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 4 5 6 7 8