ยืนยันสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ

Posted by:

เจ้าหน้าทที่ งานพัฒนาชุมชน กำลังรับเอกสารแสดงตนการดำรงการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะค

376112 376113 376114 376115 376116 376117 376118