ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิยื่นเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านแม่ปูน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

10 001