ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิยื่นเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์พร้อมซุ้มประชาสัมพันธ์ บ้านแสนตอ ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

12 001