ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน (Univesal Design Community Design) ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

1 001 2 001