ต้อนรับคณะดูงาน จากจังหวัดปทุมธานี

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และคณะ ให้การต้อนรับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิ์ถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ ว่าที่ร้อยตรี ธานินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะของ อปท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลเกาะคา วันที่ 14 มีนาคม 2560
2 12 13 14 15 10 9 8 7 6 5 4 3