ต้อนรับคณะดูงานจากจังหวัดขอนแก่น

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต. โนนแดง จังหวัดขอนแก่น ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อย่อยสลายขยะเปียก และดูงานร้านค้าแต่ไม่ขาย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 256010 11 12 13 7 8 9 5 4 3 6 2