ต้อนรับท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ต้อนรับนางเพชรรันต เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสที่นำผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ อปท. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุทัยธาน และจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูู้การบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 25607 6 8 4 2 10 9 11 13 12 14 5 15 3