” ร่วมพัฒนาภาคีเครือข่ายในการจัดการ สวล. ท้องถิ่น สู่เมืองต้นแบบ”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับทีมงาน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการเสริมสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51