ต้อนรับคณะดูงานจาก จังหวัดราชบุรี

Posted by:

นางสาว เพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ดอนคลัง จังหวัดราชบุรี2 3 4 5