ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ลำเหย จังหวัดนครปฐม

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคาได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ลำเหย จังหวัดนครปฐม เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10