” ชุมชนบ้านเกาะคา ทำกิจกรรมโครงการคืนชีวิตสู่สายน้ำฯ “

Posted by:

ทีมงานเทศบาลตำบลเกาะคา iร่วมกับชุมชนบ้านเกาะคา นำโดย นางจินตนา จีปวน ผู้ใหญ่บ้านบ้านเกาะคา นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการคืนชีวิตสู่สายน้ำ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2560 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการดูแลรักษาแหล่งน้ำในท้องถิ่น สร้างกระแสการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะการดูแลรักษาแหล่งน้ำ ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะทางน้ำ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11