” ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้สุงอายุ “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 25601 3 4 5 6 7