” พิธีเปิดโครงการพัฒนาครอบครัว มุ่งสู่ครอบครัวเข้มแข็ง “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาครอบครัวมุ่งสู่ครอบครัวเข้มแข็ง ในระหว่างวันที่ 16-14 กันยายน 2560 ณ อินทนน์รีเวอร์ไซด์รีสอร์ท อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำปาง โดยมีรูปแบบกิจกรรม ที่เน้นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนในครอบครัว ทำกิจกรรมร่วมกัน เปิดพื้นที่ให้ครอบครัวได้มีโอกาส เปิดใจพูดคุยกันมากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดสัมพันธ ภาพที่ดีในครอบครัว ได้มีการผ่อนคลายและลดความตึงเครียด ส่งเสริมความสัมพันธํ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เกิดความรัก ความเข้าใจ และมีความผูกพันระหว่าง พ่อ แม่ ลูก และให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และยังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป2 3 4 5 6