“ต้อนรับคณะจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ต้อนรับ คุณคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ในโอกาสมาตรวจราชการและเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเกาะคา วันที่ 3 พฤศจิกายน 25602 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23