” เวทีประชาคม ของชุมชนบ้านผึ้ง ประจำปี 2561 “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรี ตำบลเกาะคา เป็นประธานในการจัดทำเวทีประชาคม พร้อมด้วยสมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมรับฟังปัญหา ความคิดเหิ็น และความต้องการของประชาชน ของชุมชนบ้านผึ้ง เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 25602 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44