” เวทีประชาคม ชุมชนบ้านเหล่าแม่ปูน ประจำปี 2561 “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานในการจัดทำเวทีประชาคม นำสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการ และความคิดเห็น ของประชาชน ชุมชนบ้านเหล่าแม่ปูน เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี ( พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์ริมน้ำบ้านเหล่าแม่ปูน2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30