” แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม 2560″

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ พบปะพี่น้องและแจ้งข่าวงานประชาสัมพันธ์ และผลงานต่างๆ ของเทศบาลให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมทั้่ง ร่วมแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน ธันวาคม 2560 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 25602 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21