ต้อนรับคณะดูงานจากทต.โนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นายธวัช ดูงาม รองประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะคาและนายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากทต.โนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสมใจ เขมะปัญญา นายกเทศมนตรีทต.โนนเจริญ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบบริหารจัดการเมืองที่ดี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14