ต้อนรับคณะดูงานจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฎลำปาง

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และนายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะดูงานจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฎลำปาง โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร้านค้าแต่ไม่ขาย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดบ้านผึ้งชาวไร่อ้อย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15