แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุง ครั้งที่ 1 มค.59 (เข้าสู่ระบบแท่ง)

Posted by:

ประกาศใช้แผน

9. ภาระค่าใช้จ่าย 2558-2560 (น.16-18)

11.บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง 58-60 (น.24-32)

กรอบอัตรากำลัง 58-60 (สำหรับดูว่าใครนั่ง)

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรและภาระค่าใช้จ่าย

เล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี 58-60

10.2 โครงสร้างกองคลัง

10.3 โครงสร้างกองช่าง