แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)

Posted by:

ประกาศใช้แผน

เล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี 58-60

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรและภาระค่าใช้จ่าย

กรอบอัตรากำลัง 58-60 (สำหรับดูว่าใครนั่ง)

9. ภาระค่าใช้จ่าย 2558-2560 (น.16-18)

10.แผนภูมิโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ 58-60

10.1 โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล

10.2 โครงสร้างกองคลัง

10.3 โครงสร้างกองช่าง

10.4 โครงสร้างกองสาธารณสุข

11.บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง 58-60 (น.24-32)