แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63

Posted by:

ประกาศใช้แผน

ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลเกาะคา

ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงานและลูฏจ้าง อปท

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 2558-2560

8. วิเคราะห์เปรียบเทียบ อปท.ข้างเคียง(หน้า 18-20)_2

8. วิเคราะห์อัตรากำลังตามยุทธศาสตร์ (หน้า17)

9.ภาระค่าใช้จ่าย 2561-2563 (หน้า 22-24)

10.แผนภูมิโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ 61-63 (หน้า 25-29)

11.บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง 61-63 (น.26-33)

กรอบอัตรากำลัง 61-63 (สำหรับดูว่าใครนั่ง)

คำนำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

ดัชนีแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรและภาระค่าใช้จ่าย

บัญชีสรุปปรับแผน

ใบแทรกแบบปรับปรุงตำแหน่ง

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง จริยธรรม

เปรียบเทียบ อปท.ข้างเคียง

รายการแสดงรายละเอียดเงินอุดหนุน

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังสามปี

เล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63

สรุปกรอบอัตรากำลังของเทศบาลตำบลเกาะคา

สรุปอัตรากำลังและปริมาณงาน 2561-2563