เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านแม่ปูน ซอยเชื่อมระหว่างซอย 2 และซอย 3 บริเวณตั้งแต่ทางแยกถนนพหลโยธินหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคา ถึงท่อระบายน้ำของเดิม

Posted by: