โครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน

Posted by:

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางสาวเพ็ญภัค รัคนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำเสนอพื้นที่ดำเนินโครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน ( Universal Design Community Design) ปี 2560 วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

f1 f2 f3 f4