รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

Posted by:

วันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเทศบาลตำบลเกาะคา เข้ารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี ๒๕๕๙ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากรองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันโชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นปีที่ ๖ แล้วที่เทศบาลตำบลเกาะคาได้รับรางวัลพระปกเกล้า นับได้ว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากพี่น้องประชาชนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานกับเทศบาลอย่างดียิ่ง รวมถึงผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงนำมาซึ่งการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ถือเป็นคำมั่นสัญญาว่า เราจะร่วมกันพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลเกาะคาไปด้วยกัน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่

f41 f42 f43 f44 f45 f46 f47 f48 f49