วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตําบลเกาะคา 

“เกาะคาเมืองน่าอยู่” : คุณภาพชิตและเศรษฐกิจดี  การคมนาคมสะดวก  การบริหาร  การเมืองโปร่งใส
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  พร้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  สังคมเอื้ออาทรและ ชุมชนเข้มแข็ง
นโยบายของเทศบาลตำบลเกาะคา

1. ด้านเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต และประเพณี วัฒนธรรม

มุ่งสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมด้านสวัสดิการ สังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีการพัฒนาส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมท่องเที่ยว และมีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาด้านสวัสดิการชุมชนสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการในพื้นที่อย่างทั่วถึง รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง และสังคมเอื้ออาทร มีการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เป็นการพัฒนาคนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา โดนมุ่งส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ทั้งในและนอกระบบ โดยมุ่งจัดการการศึกษาให้ทั่วถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้มีการบริหารจัดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของท้องถิ่นอย่างแท้จริง มีการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานของท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของส่วนร่วมเป็นสำคัญ รวมถึงส่งเสริมการสร้างระบบบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดีในองค์กร มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร การปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อสามารถตอบสนองต่อการบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่

3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สุขภาพ และสุขาภิบาล

มุ่งเน้นให้เป็นเมืองน่าอยู่ ด้านสิ่งแวดล้อม และเมืองในสวน เน้นการสร้างพื้นที่สีเขียว ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสังคมมุ่งเน้น การจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งการจัดการขยะ น้ำเสีย อย่างเป็นระบบ ครบวงจรและยั่งยืนโดยเฉพาะการรณรงค์คัดแยกขยะอย่างครบวงจร พัฒนาปรับปรุงด้านการรักษาความสะอาด สวยงานของเมือง รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชนทุกวัยการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและมั่นใจ และมุ่งเน้นอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ

 

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อันได้แก่ ถนน ท่อระบายน้ำ พนังกันตลิ่ง ขยายผิวจราจร ปรับปรุงซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้า น้ำประปา ฯลฯ และก่อสร้างสาธารณูปการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตรงจุด ตรงประเด็น โดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงประสานและมีส่วนร่วมของทุกชุมชน ในการเสนอปัญหา และความต้องการต่างๆ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ตลอดจนการวางแผนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

5. ด้านการพัฒนาความสงบสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การพัฒนาจะมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และความพร้อมในการป้องกันอุบัติภัย อัคคีภัย และบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายจากสาธารณภัยต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้ทันท่วงที รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เพื่อให้การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

เทศบาลตําบลเกาะคาได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้ 5 ด้าน ได้แก่

 1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 2. การพัฒนาด้านสังคม
 3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 4. การพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
 5. การพัฒนาการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

 1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 3. พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา

 1. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตเทศบาล
 2. การให้บริการและส่งเสริมอนามัยชุมชน
 3. การสังคมสงเคราะห์
 4. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวและบทบาทสตรี
 5. ส่งเสริมการออกกําลังกายและการกีฬา
 6. สนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางการพัฒนา
 7. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุง ดูแลรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้า ดาดลําเหมือง ขยายเขตประปา

ไฟฟ้า ขยายผิว จราจรและก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง

 1. บํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ ลานกีฬา และลานกิจกรรม

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  แนวทางการพัฒนา

 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์/ทัศนียภาพในเขตเทศบาลให้สวยงาม
 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหาร
  แนวทางการพัฒนา

 4. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 5. พัฒนาบุคลากร
 6. ส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
 7. การพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 8. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาระบบงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล