cropped-36216081_20090806121626-1.png

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

การไฟฟ้า
   ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางกระจายไปทั่วตามตำบล หมู่บ้าน ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่ได้รับการบริการกระแสไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน

 

การคมนาคม
    การคมนาคมขนส่ง โดยทางรถยนต์มีทางหลวงแผ่นดินเชื่อมระหว่างจังหวัดอำเภอ ตำบล, หมู่บ้าน ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง และประชาชนไปมาได้สะดวกทุกฤดูกาล

 

การโทรคมนาคม
    เทศบาลตำบลเกาะคา มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ชุมสายโทรศัพท์ 1 แห่ง ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และธุรกิจ เอกชนในการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ