a20

นางณิสรา  พรมแก้วงาม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
( นักบริหารงานสาธารณสุข )
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น (1)

a21

นางสาวจารุวรรณ ไชยกันทะ
 นักวิชาการสาธารณสุข